Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL


Beskrivning (samma ordning som i klienten)

KartlagerSkalgränsDataleverantörUppdateringKommentar
Riksintresse Rennäring 1:500 --> 1:3 250 000Länsstyrelserna1 gång/år 
Året-runt-marker Renbetesland1:500 --> 1:1 325 000Länsstyrelsen Jämtlands län(ej fastställt) 
Natura 20001:500 --> 1:180 000Naturvårdsverket2 ggr/år 
Fornlämningar (Fornminnen)1:500 --> 1:80 000RAÄ (Riksantikvarieämbetet)12 ggr/årFr.o.m. 2016.
Skog och Historia1:500 --> 1:80 000Skogsstyrelsen1 gång/år 
Våtmarksinventeringen 1:500 --> 1:325 000Naturvårdsverket(ej fastställt) 
Vattenskyddsområden 1:500 --> 1:3 250 000Länsstyrelserna/Naturvårdsverket1 gång/år, prel. under decemberNy i release 1.9.3
Naturvårdsavtal1:500 --> 1:325 000Skogsstyrelsen12 ggr/år (kring den 20:e varje månad)Fr.o.m. jan-2017.
Biotopskydd1:500 --> 1:325 000Skogsstyrelsen12 ggr/år (kring den 20:e varje månad)Fr.o.m. jan-2017.
Sumpskogar1:500 --> 1:325 000Skogsstyrelsen1 gång/år, prel. under mars 
Naturvärden1:500 --> 1:325 000Skogsstyrelsen12 ggr/år (kring den 20:e varje månad) 
Nyckelbiotoper1:500 --> 1:325 000Skogsstyrelsen12 ggr/år (kring den 20:e varje månad) 
Naturreservat 1:500 --> 1:325 000Naturvårdsverket4 ggr/årNy i release 1.9.3


Innehåll

KartlagerInnehåll och Ursprung
Riksintresse Rennäring  
Året-runt-marker Renbetesland 
Natura 2000

Områden som ingår i EU:s nätverk för värdefull natur.

Fornlämningar

Data från FMIS med fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. Mer information finns på http://www.raa.se/.

Skog och HistoriaForn- och kulturlämningar som är preliminära; de har inte genomgått en fullständig kvalitetsgranskning för överföring till fornminnesregistret. Se vidare http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor.
Våtmarksinventeringen  
Vattenskyddsområden  
Naturvårdsavtal

Områden med frivilliga, ofta 50-åriga, avtal mellan markägaren och staten.

Biotopskydd

Lagskyddade mindre mark- eller vattenområden som är särskilt skyddsvärda eller som utgör livsmiljö för hotade djur eller växtarter.

SumpskogarInventering av sumpskogar i hela landet.
Naturvärden

Fältinventering av områden med vissa naturvärden på privat skogsmark i landet.

Nyckelbiotoper

Fältinventering av nyckelbiotoper på privat skogsmark i landet.

Naturreservat  

Ändrade symboler för Hänsynslager införs 21 januari 2015

Kartlagren med Hänsynslager (dvs. Nyckelbiotoper, Naturvärden, Sumpskogar, Biotopskydd, Naturvårdsavtal, Fornminnen, Skog och Historia samt Natura 2000) ändrar utseende i Timmerweb.

Tidpunkt: onsdag  21 januari 2015

Ändringen beskrivs i bifogat exempel. Notera att utseendet för vissa kartlager ändras ganska mycket, t.ex. Natura 2000.

Sprid informationen till maskinförare och entreprenörer som nyttjar Timmerwebs traktdirektiv (traktkartor, detaljkartor) etc.!

BAKGRUND OCH MER INFO

Skogsstyrelsen och Metria har tillsammans med Södra Skogsägarna, Sydved, Stora Enso Skog, SDC, Mellanskog och Norra Skogsägarna enats om ett enhetligt och gemensamt kartmanér för de som nyttjar karttjänster med Hänsynslager.

Se vidare på Skogsstyrelsens hemsida: http://www.skogsstyrelsen.se/kartutseende

...

 

 

  • No labels